บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

พระครูวิจิตร ธรรมประสุต

ผู้อำนวยการ

พระสมบัตร ญาณสมฺปนฺโน

รองผู้อำนวยการ

ทำเนียบครู

ทำเนียบเจ้าหน้าที่