ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม


7.2  ประเพณี และงานประจำปีตำบลนาพู่

-  ประเพณีกวนข้าวทิพย์

-  ประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบล

-  เทศกาลมหาสงกรานต์ เฉลิมฉลองพระองค์ตื้อคู่บ้านคู่เมืองหมู่เฮาบ้านนาพู่

-  บุญข้าวประดับดิน

-  บุญข้าวสาก

-  งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

-  งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

-  งานมหกรรมอาหารปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์

 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

-  กลุ่มอาชีพจักสาน

-  ปราชญ์ชาวบ้าน

- ภาษาที่ใช้เป็นส่วนมากในพื้นที่ตำบลนาพู่ คือ 1) ภาษาอีสาน 2) ภาษากลาง

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

1. ไข่ไก่ไอโอดีน

2. น้ำตาลโตนดแปรรูป